CA / ES / EN / FR

90 ANIVERSARI de FERRER!

"Donar contingut als nostres clients ens encanta!"

ARTICLES

90 ANIVERSARI de FERRER!

FERRER està d’enhorabona, aquest 2015 celebrem ni més ni menys que els 90 d’anys des de la creació de l’empresa.

Continue reading “90 ANIVERSARI de FERRER!”

90 ANIVERSARI de FERRER!

FERRER està d’enhorabona, aquest 2015 celebrem ni més ni menys que els 90 d’anys des de la creació de l’empresa.

Continue reading “90 ANIVERSARI de FERRER!”

Política de privacitat i protecció de dades

"Donar contingut als nostres clients ens encanta!"

ARTICLES

Política de privacitat i protecció de dades

Data d’última actualització: 9 de desembre de 2022

1. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://www.fferrer.es/ca (en endavant, la “Pàgina Web”).

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: Frigorífics Ferrer, S.A.U.
Domicili Social: Carrer Mes de Bigas, 2(08500) Vic
Correu electrònic: legal@fferrer.es
Telèfon: 938862500
NIF: A-08555344
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.820, foli 178, fulla número B-14.263, inscripció 34ª.

3. DADES PERSONALS

Frigorífics Ferrer recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

4. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals rebudes a través de la Pàgina Web es tractaran per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb Frigorífics Ferrer amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients.
 • Consultar, investigar i atendre les consultes dirigides a Frigorífics Ferrer.
 • Consultar, investigar i atendre les reclamacions dirigides a Frigorífics Ferrer.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada a Frigorífics Ferrer amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de Frigorífics Ferrer, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Manteniment d’una relació contractual amb el destinatari o amb l’empresa o organització en la què aquest treballa o col·labora. Aquest tractament inclourà la gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent, és a dir, la gestió de la documentació contractual, el control de pagament o cobrament de factures, i la gestió d’impagats.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la present pàgina web o a través de la mateixa.


5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Consultar, investigar i atendre les consultes dirigides a Frigorífics Ferrer.
 • Consultar, investigar i atendre les reclamacions dirigides a Frigorífics Ferrer.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de les mesures precontractuals sol·licitades, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb Frigorífics Ferrer amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada a Frigorífics Ferrer amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de Frigorífics Ferrer, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.

El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder contactar amb els interessats atenent la seva intenció de concloure un contracte.

Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè Frigorífics Ferrer pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim de l’empresa, en cas d’haver estat prestat la finalitat següent:

 • Manteniment d’una relació contractual amb el destinatari o amb l’empresa o organització en la què aquest treballa o col·labora. Aquest tractament inclourà la gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent, és a dir, la gestió de la documentació contractual, el control de pagament o cobrament de factures, i la gestió d’impagats. L’interès legítim de l’empresa està reconegut per la normativa.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la present pàgina web o a través de la mateixa. L’interès legítim de Frigorífics Ferrer consisteix en el seu interès en mantenir la present pàgina web com un lloc web segur.


6. DESTINATARIS

Frigorífics Ferrer no vendrà les dades personals objecte dels seus tractaments.

Per altra banda, l’empresa no comunicarà les dades personals a tercers, excepte en cas d’obligació legal i als tercers contractats per l’empresa per tal de poder dur a terme les finalitats de tractament indicades.

7. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui.

Si la base jurídica del tractament consisteix en l’execució d’un contracte, les dades seran conservades durant la seva vigència.

Un cop finalitzada la finalitat per la qual es van recollir les dades personals, aquestes es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a Frigorífics Ferrer segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

8. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal de Carrer Mes de Bigas, 2(08500) Vic o bé al correu electrònic legal@fferrer.es

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, Frigorífics Ferrer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de Frigorífics Ferrer, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

Informació relativa a la videovigilància


1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: Frigorífics Ferrer, S.A.U.
Domicili Social: Carrer Mes de Bigas, 2(08500) Vic
Correu electrònic: legal@fferrer.es
Telèfon: 938862500
NIF: A-08555344
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.820, foli 178, fulla número B-14.263, inscripció 34ª.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • Garantir la seguretat de les instal·lacions, béns i persones.
 • Sancionar o denunciar en el seu cas qualsevol fet o incidència davant les autoritats competents o atendre els requeriments de les mateixes.


3. BASE JURÍDICA

 • Compliment d’una missió d’Interès públic.
 • Interès legítim de l’empresa a protegir les seves instal·lacions i béns empresarials, així com les persones que concorrin en les mateixes.
 • Facultats legals de control concedides al responsable del tractament per la normativa laboral.


4. DESTINATARIS

 • Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals.
 • Empresa de seguretat subcontractada.


5. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les imatges enregistrades es conservaran com a màxim durant 1 mes, excepte en cas que s’hagi hagut de comunicar a les Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i/o Tribunals.

6. DRETS DELS INTERESSATS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, supressió, limitació i (en el seu cas) oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal al Carrer Mes de Bigas, 2 (08500) Vic, o bé al correu electrònic legal@fferrer.es. En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, situada al carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

Política de privacitat i protecció de dades

Data d’última actualització: 9 de desembre de 2022

1. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://www.fferrer.es/ca (en endavant, la “Pàgina Web”).

2. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: Frigorífics Ferrer, S.A.U.
Domicili Social: Carrer Mes de Bigas, 2(08500) Vic
Correu electrònic: legal@fferrer.es
Telèfon: 938862500
NIF: A-08555344
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.820, foli 178, fulla número B-14.263, inscripció 34ª.

3. DADES PERSONALS

Frigorífics Ferrer recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

4. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals rebudes a través de la Pàgina Web es tractaran per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb Frigorífics Ferrer amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients.
 • Consultar, investigar i atendre les consultes dirigides a Frigorífics Ferrer.
 • Consultar, investigar i atendre les reclamacions dirigides a Frigorífics Ferrer.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada a Frigorífics Ferrer amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de Frigorífics Ferrer, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Manteniment d’una relació contractual amb el destinatari o amb l’empresa o organització en la què aquest treballa o col·labora. Aquest tractament inclourà la gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent, és a dir, la gestió de la documentació contractual, el control de pagament o cobrament de factures, i la gestió d’impagats.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la present pàgina web o a través de la mateixa.


5. LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Consultar, investigar i atendre les consultes dirigides a Frigorífics Ferrer.
 • Consultar, investigar i atendre les reclamacions dirigides a Frigorífics Ferrer.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de les mesures precontractuals sol·licitades, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb Frigorífics Ferrer amb l’interès potencial per esdevenir els seus clients.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada a Frigorífics Ferrer amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé per presentar una candidatura espontània. En cas que fos d’interès de Frigorífics Ferrer, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.

El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder contactar amb els interessats atenent la seva intenció de concloure un contracte.

Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè Frigorífics Ferrer pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim de l’empresa, en cas d’haver estat prestat la finalitat següent:

 • Manteniment d’una relació contractual amb el destinatari o amb l’empresa o organització en la què aquest treballa o col·labora. Aquest tractament inclourà la gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent, és a dir, la gestió de la documentació contractual, el control de pagament o cobrament de factures, i la gestió d’impagats. L’interès legítim de l’empresa està reconegut per la normativa.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la present pàgina web o a través de la mateixa. L’interès legítim de Frigorífics Ferrer consisteix en el seu interès en mantenir la present pàgina web com un lloc web segur.


6. DESTINATARIS

Frigorífics Ferrer no vendrà les dades personals objecte dels seus tractaments.

Per altra banda, l’empresa no comunicarà les dades personals a tercers, excepte en cas d’obligació legal i als tercers contractats per l’empresa per tal de poder dur a terme les finalitats de tractament indicades.

7. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui.

Si la base jurídica del tractament consisteix en l’execució d’un contracte, les dades seran conservades durant la seva vigència.

Un cop finalitzada la finalitat per la qual es van recollir les dades personals, aquestes es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a Frigorífics Ferrer segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

8. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal de Carrer Mes de Bigas, 2(08500) Vic o bé al correu electrònic legal@fferrer.es

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, Frigorífics Ferrer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de Frigorífics Ferrer, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).

Informació relativa a la videovigilància


1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: Frigorífics Ferrer, S.A.U.
Domicili Social: Carrer Mes de Bigas, 2(08500) Vic
Correu electrònic: legal@fferrer.es
Telèfon: 938862500
NIF: A-08555344
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 39.820, foli 178, fulla número B-14.263, inscripció 34ª.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

 • Garantir la seguretat de les instal·lacions, béns i persones.
 • Sancionar o denunciar en el seu cas qualsevol fet o incidència davant les autoritats competents o atendre els requeriments de les mateixes.


3. BASE JURÍDICA

 • Compliment d’una missió d’Interès públic.
 • Interès legítim de l’empresa a protegir les seves instal·lacions i béns empresarials, així com les persones que concorrin en les mateixes.
 • Facultats legals de control concedides al responsable del tractament per la normativa laboral.


4. DESTINATARIS

 • Forces i Cossos de Seguretat. Jutjats i Tribunals.
 • Empresa de seguretat subcontractada.


5. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les imatges enregistrades es conservaran com a màxim durant 1 mes, excepte en cas que s’hagi hagut de comunicar a les Forces i Cossos de Seguretat, Jutjats i/o Tribunals.

6. DRETS DELS INTERESSATS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, supressió, limitació i (en el seu cas) oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal al Carrer Mes de Bigas, 2 (08500) Vic, o bé al correu electrònic legal@fferrer.es. En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, situada al carrer Jorge Juan, 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).